Ikonit

näyttely oikeudesta olla olemassa

 

Pekka Elomaa & Lyhdyn työryhmä

Marat ja muita muotokuvia

VB-valokuvakeskuksen syksyn näyttelyinä nähdään Tukholman valokuvatatiteen museo Fotografiska:n Ikonit – Näyttely luvasta olla olemassa (Ikoner – en utställning om att få finnas) sekä Pekka Elomaan ja Lyhdyn työryhmän näyttelykokonaisuus. Näyttelyiden keskiössä ovat ainutkertaisella ja näyttävällä tavalla ihmiset, jotka usein jäävät vaille roolia yhteiskunnassa.

Ikonit – Näyttely oikeudesta olla olemassa -näyttelyssä esitellään muotokuvia kuuluisista ikoneista ja esikuvista, joista jokainen voi löytää jonkun tai johonkin mihin samaistua. Nämä ovat kuvia yleismaailmallisista unelmista ja toiveista olla osa populaarikulttuuria, taidetta tai yhteiskuntaa. Tässä ikonit ovat kuitenkin joukko ihmisiä, jotka harvoin tai eivät koskaan ole keskipisteenä, vaikka he ovat aina olleet keskuudessamme. Ympäri Ruotsia tulleilla 21 mallilla on yhdistävänä tekijänä: unelmat, tunteet ja Down syndrooma. Näyttely on jotain suurempaa kuin valokuvaus. Se kertoo oikeudesta olla olemassa, oikeudesta ottaa paikkansa, kuka tahansa oletkin. Me kaikki tarvitsemme ikonin tai mallin, johon samaistua. Unelmat, joita 21 mallia esittävät ovat yleismaailmallisia meille kaikille, sillä emmekö me kaikki, joskus, ole uneksineet voida olla kuningatar, poliisi, näyttelijä tai äiti?

Ikonit on Fotografiskan suurin koskaan toteuttama projekti, joka on tehty yhteistyönä Glada Hudik-teatterin, valokuvaaja Emma Svenssonin ja pukusuunnittelija Linda Sandbergin ja Helena Anderssonin kanssa. Se on myös näyttely vaikeuksista ja haasteista. Emmy-ehdokkaana ollut valokuvaaja ja dokumentti elokuvantekijän Pieter ten Hoopenin on toteuttanut Fotografiksan ja Aftonbladet TV:n toimeksiantona myös dokumentin näyttelyn yhteyteen, joka kertoo muutaman mallin ja heidän perheiden tarinan. Dokumentti kertoo siitä, mitä tapahtuu kun lääkäri kertoo uutisen, että jokin on erilailla. Kyse on vaikeuksista ja ennakkoluuloista, mutta myös uudesta elämästä ja ehdottomasta rakkaudesta. Näkyväksi tekeminen johtaa eroavaisuuksien ymmärtämiseen. Kaikilla ominaisuuksillamme ja puutteillamme voimme edistää yhteiskuntaamme rikastuttamista. Ja jossain määrin olemme kaikki eroavaisia tai erilaisia; koska olemme kaikki ainutlaatuisia, mutta silti samankaltaisempia kuin tulemme ajatelleeksi.

Pekka Elomaa (s. 1954) on valokuvataiteilija joka asuu ja työskentelee Helsingissä ja on tehnyt yhteistyötä Lyhdyn työryhmän kanssa jo vuodesta 2001. Lyhdyn työryhmä on kehitysvammaisten luomisryhmä, jossa keskitytään erityisesti valokuvaukseen. Kuvissa esiintyvät näyttävät itsestään ylvään ja korean, mutta ennen kaikkea inhimillisen puolen. Kuvaustilanteessa osa heistä toimii sekä malleina että valokuvaajina, osalle tärkeintä on esiintyminen ja esillä olo. Työryhmä kuvaa toisiaan renessanssitaiteen hengessä, jossa valo maalaa neutraalia taustaa vasten piirtyvät hahmot esiin.

Pekka Elomaa (s.1954) on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta ja hän on osallistunut useaan yksityis- ja yhteisnäyttelyyn valokuvillaan. Hän on voittanut vuoden 2012 Valokuvataiteen valtionpalkinnon. Helsingin lyhytaikaiskoti ja työpaja Lyhty ry on perustettu vuonna 1993. Se on yleishyödyllinen keskus, jonka päätavoitteena on edistää kehitysvammaisten ja heidän omaistensa hyvinvointia. Lyhty ry tarjoaa aikuisille kehitysvammaisille asumis- ja oppimispalveluja ja työ- ja päivätoimintaa. Lisäksi se järjestää kulttuuritapahtumia, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa. Lyhdyn valokuvatyöpaja on tuottanut tähän mennessä neljä yhteisvalokuvanäyttelyä.

VB Photographic Centre’s autumn exhibitions will be Icons – An Exhibition about the Right to Exist (Ikoner – en utställning om att få finnas) from Fotografiska The Swedish Museum of Photography and Pekka Elomaa and the Lyhty Ensamble’s exhibition. The center point of the exhibitions are in a unique and spectacular way those people who often miss a role in society.

Icons – An Exhibition about the Right to Exist presents portraits of famous icons and archetypes, where everyone can find someone or something to relate to. These are images of universal dreams and desires of being part of popular culture, art or society. Here, however, the icons are a group of people who rarely or never take centre stage even though they have always been among us. Coming from all over Sweden, the 21 models have one thing in common: dreams, emotions, and Down syndrome. This exhibition is about something greater than photography. It is about being allowed to exist, allowed to take your place, whoever you are. We all need an icon or a model to relate to. The dreams re-enacted by the 21 models are common to us all, because haven’t we all, sometime, dreamed of being the Queen, a police officer, an actor or a mother?

Icons is Fotografiska’s largest ever project and a collaboration with the Glada Hudik Theatre, photographer Emma Svensson and costume makers Linda Sandberg and Helena Andersson. It is also an exhibition about difficulties and challenges. Emmy-nominated photographer and documentary filmmaker Pieter ten Hoopen has been commissioned by Fotografiska and Aftonbladet TV to create the film you can enjoy in the adjacent gallery, telling the story of some of the models and their parents. It is about what happens when the doctor breaks the news that something is different. It is about difficulties and preconceptions, but also about a new life and unconditional love. Visibility leads to the understanding of differences. With all our qualities and deficiencies, we can contribute to enrich society. And to some extent we are all divergent or different; because we are all unique but more alike than we may think.

.
Avoinna / Open:

6.9. – 3.11.2019
ti-su 12-18, ma suljettu

6 Sep – 3 Nov 2019
Tue-Sun 12-18, Mon closed


Poikkeus aukioloajat:

Exceptional opening hours:

Tutustu taiteilijoihin / Meet the artist

Emma Svensson

Pekka Elomaa